1e Oerkape Iepenloftspul Fryske Krite

7 Jul 2016 1e Oerkape Iepenloftspul Fryske Krite

Yn 2016 fierde de Fryske Krite Boalsert fiif útfieringen op yn de Broeretsjerke te Boalsert.
Opfierd waard it stik “Romeo en Julia … mar dan oars”
Dizze útfieringen waarden útfierd troch in flink oantal jongeren, oanfolle mei folwoeksenen.
Der is soad oefene yn de romte fan De Bron.

Hindrik Heerschop wie de regisseur fan it âlde toanielstik, wat hy yn in modern jaske hat stutsen.
Tidens dizze útfieringen fersoarge de band “Just Us” it muzikale diel en op de sneontejûn brochten hja un soad sfear yn de tinte, hokker foar de Broeretsjerke wie delsetten.
De catering waard fersoarge troch Jacob Zijlstra fan ESB Catering en MHB Events Facilities fersoarge it ljocht en lûd.
Troch Piet van der Werf – tegearre mei Sietze Ferwerda en Atte Veenstra – waard in in skitterjend dekôr makke, wêrfan Janey Robertson it achtergronddoek skildere.
De foarferkeap fan dit hiele barre rûn fia de Hema yn Boalsert.

It ynisjatyf waard stipe yn in brief fan oanbefeling troch Sander de Rouwe, (Deputearre Provinsje Fryslân), Hayo Apoteker (Boargemaster Sûdwest Fryslân) en Foppe de Haan (trainer/coach Sportclub Heerenfean).

Mei de stipe fan ferskate Stiftingen, sponsoaren en Freonen fan de Fryske Krite Boalsert is it finansjeel helber wurden om dizze útfieringen op de planken te bringen.

De Fryske Krite Boalsert hat mei dizze útfiering Boalsert op de kaart set, mar ek de toanielferiening nij libben yn geblazen.
Wy kinne weromsjen op in prachtich evenemint, wat mei gâns frijwilligers is útfierd.