Nije leden socht

23 Jan 2017 Nije leden socht

Geane jo graach nei in útfiering fan de Fryske Krite, meld jo dan oan as lid/donateur.
De kontribúsje is mar € 10,= per jier.

By de yntree fan ús útfieringen betelje jo dan gjin 12,50 Euro, maar 5,00 Euro.

Jo kinne jo oanmelde troch in briefke yn de brievebus te goaien op Snekerstraat 5-207 of in mailtsje te stjoeren nei: info@fryskekriteboalsert.nl