Utfiering 2017

24 Jan 2017 Utfiering 2017

Yn maart 2017 wurdt it stik “Fantasten en Stjonktsyskes” opfierd yn ús Gebou.
It is in klucht yn trije bedriuwen fan Bernd Gombold en de Fryske overzetting is fan Gurbe Dijkstra.

Moars, nei it jierlijks festival fan de fanfare, wurde fjouwer manlju wekker mei in swiere holle. Al ga docht bliken, dat se oant betid yn de moarn goed stevich oan de drank sitten ha. Sadwaande ha se suver in black-out en witte se amper wat foar of achter is.
Hoe it fierder allegearre ferrint kinne jo tiidens de útfiering folgje, mar der bart fan alles …

Op sneontejûn 11 maart wie de 1e útfiering.
De oare twa útfieringen binne op sneontemiddei (14.00 oere) en sneontejûn (20 maart) 18 maart.

Leden fan de Fryske Krite Boalsert betelje € 5,= foar in kaartsje.
Foar net leden is de priis € 10,=.