Utfiering november 2017

25 May 2017 Utfiering november 2017

Yn de moanne novimber is der by de Fryske Krite in útfiering fan de jongerein.
De repetities binne yn tusken al begûn.
Sagau der mear nijs is sille wy dat hjir melde.