Algemiene jiergearkomst

10 Sep 2019 Algemiene jiergearkomst

Op 23 maaie maaie waard wer ús jiergearkomste hâlden yn Elim.
Teleurstellend wie it dat der ek dizze kear mar wer san bytsje leden dizze jiergearkomste besochten.

Yn dizze jiergearkomste hawwe wy as bestjoer, tegearre mei de wol oanwêzige leden, besletten om gjin jiergearkomsten mear te hâlden.
Dêr der gjin belangstelling fan de leden mear is, kinne wy ús enerzjy better foar oare saken bewarje.
Tenei sil it jierferslach en it finansjeel ferslach digitaal of op papier nei ús leden ferstjoerd wurde.
Wy hawwe hjiryn gjin oare kar.