Stipje de Fryske Krite Bolasert

9 Feb 2022 Stipje de Fryske Krite Bolasert

Ek de Fryske Krite ûntkomt net oan de coronapandemy.
k dit jier moatte wy ús útfiering yn maart 2022 foarby gean litte.

Wolst ús dochs stypje, dan kinst altyd in frijwillige bydrage stoarte op ús bankrekkennûmer by de Regio Bank Boalsert:
NL 04 RBRB 8835 8715 81.

Hertlik tank foar jo bydrage.

Bestjoer Fryske Krite Boalsert