Stipje de Fryske Krite Boalsert

9 Feb 2022 Stipje de Fryske Krite Boalsert

Ek de Fryske Krite ûntkomt net oan de coronapandemy.
De lêste twa jier koene wy ús útfieringen net troch litte gean.

Wolst ús dochs stypje, dan kinst altyd in frijwillige bydrage stoarte op ús bankrekkennûmer by de Regio Bank Boalsert:
NL 04 RBRB 8835 8715 81.

Hertlik tank foar jo bydrage.

Bestjoer Fryske Krite Boalsert