Wy binne op syk nei …

20 Dec 2022 Wy binne op syk nei …

Wa komt ús bestjoer fersterkje?

Dêr ús skathâlder nei 15 jier aktyf te west hawwe yn ús bestjoer hat hy oanjûn dat hy per 1 jannewaris 2023 stoppet as bestjoerslid. Dêr wy net sûnder skathâlder kinne binnen ús bestjoer is Johan Nijholt ree fûn de taak fan Meindert van der Wâl oer te nimmen.

Dêrtroch binne wy op syk nei in nij bestjoerslid Algemiene Saken.

Liket it dei aardich om ús bestjoer te gean fersterkje, meld die dan oan fia: info@fryskekriteboalsert.nl

Graach sjogge wy dyn reaksje temjitte.

Bestjoer Fryske Krite Boalsert