Repetities

14 Jan 2023 Repetities

Der wurdt al drok oefene foar de útfieringen yn maart 2023.

Wy hawwe in moaie romte fûn yn ôfslach 18 wêr wy ûnder lieding fan regisseur Theun Ram de trije inakters foarm jaan kinne. Dizze kear dus wat oars. Wy spielje net 1 stik, mar 3 ienakters.

Wy winsken de spielers/spielsters in soad sukses mei de tariedingen.