Utfestifal 2023

25 Sep 2023 Utfestifal 2023

Op 9 septimber ll. diene in tal spilers fan de Fryske Krite Boalsert mei oan it Utfestifal yn it Julianapark.
It wie net slim drok, mar wol hiel gesellich.

Understeande foto’s bringe de geselligens yn byld: