We binne los …

27 Nov 2023 We binne los …

Mei in nije regisseur, in nije ynstekster en in tal nije spilers binne wy los gien mei de repetities foar ús nije stik yn maart 2024.
In groep entûsjaste minsken dy’t ús toanielferiening utdrage wolle en alle wiken oan de slach gien binne.
Hja gean de kommende tiid ús útfiering: `Soest fiele wat ik fiel, dan pipest wol oars` foarm jaan.

Hjirûnder de minsken oan it wurk:

Hieronder de mensen aan het werk: