27 Nov 2023 We binne los …

We binne los …

Mei in nije regisseur, in nije ynstekster en in tal nije spilers binne wy los gien mei de repetities foar ús nije stik yn maart 2024.
In groep entûsjaste minsken dy’t ús toanielferiening utdrage wolle en alle wiken oan de slach gien binne.
Hja gean de kommende tiid ús útfiering: `Soest fiele wat ik fiel, dan pipest wol oars` foarm jaan.

Hjirûnder de minsken oan it wurk:

Hieronder de mensen aan het werk:

 

 

 

25 Sep 2023 Utfestifal 2023

Utfestifal 2023

Op 9 septimber ll. diene in tal spilers fan de Fryske Krite Boalsert mei oan it Utfestifal yn it Julianapark.
It wie net slim drok, mar wol hiel gesellich.

Understeande foto’s bringe de geselligens yn byld:

   

     

       

 

 

 

27 Mar 2023 Tankewol …

Tankewol …

Wat in grandioas top wykein hawwe wy efter de rêch!

Yn it wykein fan 24 en 25 maart ha wy as Fryske Krite Boalsert trije ienakters opfierd:

“In rook fan Kamperfoelje” fan Jean Lenox Toddie, oersetting Gurbe Dijkstra
Spile troch: Marjan, Sjoukje en Ida.

“Griemerij mei oantinken” fan Marsha Regensburg, oersetting Lammert Dijkstra
Spile troch: Lucky en Greetje.

“Falsk Alarm” fan Lieke de Groot, oersetting Gurbe Dijkstra
Spile troch: Silke, Marijke, Johan en Henk.

Regisseur: Theun, Ljocht en lûd: Nolke, ynstekster: Annie
Nei ôfrin wie der muzyk fan Piet Rinsma
De grutte ferlotting waard mooglik makke troch de Boalserter sakenlu.

Dankewol oan elkenien dy mei hat wurke, tank oan alle sponsors dy dit mooglik makke ha en fansels tank oan elkenien dy’t ús hat besocht!
Sûnder jimme allegearre kinne wy dit net.
Dêrom binne jo sa wichtich.

Wolle jo ek lid wurde fan de Fryske Krite?
Wolle jo ús ek sponsere?
Wolle jo ek meispielje?
Mail dan nei: info@fryskekriteboalsert.nl


sjoch ek ris op Taalhelp.frl

 


Deze website blijft altijd in ontwikkeling


Oersethelp helpt u snel en gratis een tekst te vertalen in of uit het Fries. Plak de tekst in het venster en druk op de knop “Nederlands nei Frysk” of op “Frysk naar Nederlands”. Ogenblikkelijk verschijnt de gewenste vertaling.
N.B.: de vertaling wordt automatisch gegenereerd, het is altijd aan te bevelen om die nog even na te (laten) kijken.


Oersethelp helpt jo fluch en fergees in tekst oer te setten yn of út it Frysk. Plak de tekst yn it finster en druk op de knop “Nederlands nei Frysk” of op “Frysk naar Nederlands”. Fuortendaliks ferskynt de winske oersetting.
N.B.: de oersetting wurdt automatysk generearre, it is altyd oan te rieden om dy noch efkes nei te sjen.

 

 

20 Dec 2022 Wy binne op syk nei …

Wy binne op syk nei …

Wa komt ús bestjoer fersterkje?

Dêr ús skathâlder nei 15 jier aktyf te west hawwe yn ús bestjoer hat hy oanjûn dat hy per 1 jannewaris 2023 stoppet as bestjoerslid. Dêr wy net sûnder skathâlder kinne binnen ús bestjoer is Johan Nijholt ree fûn de taak fan Meindert van der Wâl oer te nimmen.

Dêrtroch binne wy op syk nei in nij bestjoerslid Algemiene Saken.

Liket it dei aardich om ús bestjoer te gean fersterkje, meld die dan oan fia: info@fryskekriteboalsert.nl

Graach sjogge wy dyn reaksje temjitte.

Bestjoer Fryske Krite Boalsert

9 Feb 2022 Utfierings maart 2023

Utfierings maart 2023

Nei in tal jierren gjin útfiering te hawwe spile fanwege de korona, binne wy no dochs fol frisse moed oan de slach gien om yn maart 2023 dochs ús útfieringen wer op te pakken.
It bestjoer hat de koppen by elkoar stutsen en wy hawwe no besletten in nij stik út te sykjen. Dêr wiene wy fêst yn slagge en it soe in komyske útfiering wurde. Dochs kaam der in kink yn de kabel, om’t wy in manlike spiler tekoart kamen. Dus hawwe wy der dizze kear foar keazen om trije ienakters op ien jûn te spieljen en wy hawwe der sin yn ……

Under lieding fan ús nije regisseur Theun Ram en in tal nije spilers binne wy ein oktober begûn mei de repetities. Wy hawwe gelokkich in moaie romte fûn wêr wy mei elkoar kinne repetearje.

Wy hawwe foar maart 2023 ús Gebou wer foar in hiele wike hiere kinne, sadat wy oan it begjin fan de wike it dekôr, it lûd en ut ljocht op bouwe kinne en sa de jûnen foar de útfieringen hjir repetearje kinne.

De útfieringen binne op freed 24 en sneon 25 maart 2023 om 20:00 oere.
Op tongersdeitejûn 23 maart is de foarferkeap fan de kaarten.

Kaarten kinnen ek besteld wurde via info@fryskekriteboalsert.nl
Ferjit net de namme c.q. bedriw te fermelden en foar welke joen.

Spile sille wurde:
“In Rook fan kamperfoelje”, Jean Lenox Toddie, vertaling Gurbe Dijkstra
“Griemerij mei omtinken”, Marsha Regensburg, vertaling Lammert Dijkstra
“Falsk Alarm”, Lieke de Groot, vertaling Gurbe Dijkstra- “In Smook fan kamperfoelje”

Yn ut skoft is der in grutte ferlotting en op sneontejûn is der ek muzyk fan Piet Rinsma.

Jo binne fan herte wolkom.

Bestjoer Fryske Krite Boalsert.

Suggesties voor verbeteringen? Mail: info@oersethelp.nl.
(En dat mei fansels ek yn it Frysk!)


sjoch ek ris op Taalhelp.frl

 

 

 

 

 


Deze website blijft altijd in ontwikkeling


Oersethelp helpt u snel en gratis een tekst te vertalen in of uit het Fries. Plak de tekst in het venster en druk op de knop “Nederlands nei Frysk” of op “Frysk naar Nederlands”. Ogenblikkelijk verschijnt de gewenste vertaling.
N.B.: de vertaling wordt automatisch gegenereerd, het is altijd aan te bevelen om die nog even na te (laten) kijken.


Oersethelp helpt jo fluch en fergees in tekst oer te setten yn of út it Frysk. Plak de tekst yn it finster en druk op de knop “Nederlands nei Frysk” of op “Frysk naar Nederlands”. Fuortendaliks ferskynt de winske oersetting.
N.B.: de oersetting wurdt automatysk generearre, it is altyd oan te rieden om dy noch efkes nei te sjen.

 

 

 

 

We giene fol frisse moed oan de slach foar in nije útfiering yn maart 2022.
Wy hiene in pear nije spilers, in nije regisseur en in plak dêr ‘t wy repetearje koene en ús dekôr stean litte mochten.
Dus gongen we oan de slach…

Spitigernôch krigen wy mei tsjinslaggen te meitsjen kwa corona. We mochten net mear mei-inoar by elkoar komme en der kaam op ‘e nij in lockdown.
Doe’t we wer foarsichtich repetearje mochten, melde ien fan de haadrolspilers dat er ferskate wiken net repetearje koe fanwegen syn wurk en hawwe we as bestjoer, tegearre mei de regisseur, de koppen byinoar stutsen om te sjen wat we fierder dwaan koene.
Spitigernôch ha we doe beslute moatten – myn pine yn ús hert – om de útfiering fan maart 2022 net trochgean te litten. De tiid fan repetysjes waard te koart en we koene net sa gau in nije haadrolspiler fine.

We ha noch efkes tocht om de útfiering te fersetten nei novimber 2022, mar dat paste net yn it programma fan ús nije regisseur.
Dus ha we ús útfiering ” De kat yn de kelder ” ferskowe moatten nei maart 2023.

Wy hoopje op begryp fan ús leden en sponsoaren.
Bestjoer Fryske Krite Boalsert.

9 Feb 2022 Stipje de Fryske Krite Boalsert

Stipje de Fryske Krite Boalsert

Ek de Fryske Krite ûntkomt net oan de coronapandemy.
De lêste twa jier koene wy ús útfieringen net troch litte gean.

Wolst ús dochs stypje, dan kinst altyd in frijwillige bydrage stoarte op ús bankrekkennûmer by de Regio Bank Boalsert:
NL 04 RBRB 8835 8715 81.

Hertlik tank foar jo bydrage.

Bestjoer Fryske Krite Boalsert

9 Feb 2022 Steun de Fryske Krite Boalsert

Steun de Fryske Krite Boalsert

Ook de Fryske Krite ontkwam niet aan de coronapandemie.

De laatste twee jaar konden we onze uitvoeringen niet door laten gaan.

Wil je ons toch steunen, dan kun je altijd een vrijwillige bijdrage storten op ons bankrekeningnummer bij de Regio Bank:
NL04 RBRB 8835 8715 81.

 

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Bestuur Fryske Krite Boalsert

15 Sep 2021 Utfestifal 2021

Utfestifal 2021

Op sneon 11  septimber waard der yn it Julianapark in Utfestifal hâlden.
Ek de Fryske Krite Boalsert die hjiroan mei.
It wer wie goed en der waard in kraamke opboud mei prizen en ynformaasje.

Om’t wy naarstig op sykje binne nei nije spilers, wie der in attinsje foar minsken dy’t him hjir oanmelde op mei te spieljen yn de utfiering fan maart 2022. Wy hiene wat mear reaksjes ferwachte, mar dochs kaam der in manlike spiler by. Fia in mailberjocht hat er ek noch in froulike spielster oanmelden, sadat wy der yn earste ynstânsje fan utgean dat wy yn maart 2022 wer op de planken kinne. Dêroer letter mear.

18 Aug 2021 Wy sikje spielers …..

Wy sikje spielers …..

Behearst do de Fryske taal?  Bisto tusken de 16 en 80 jier? En hâldst do fan toanielspylje? Lês dan fierder!

Elk jier komt de Fryske Krite Boalsert yn de moanne maart mei in pear foarstellingen op de planken.
Meastal bart dat yn ús Gebou oan it Broereplein yn Boalsert.
Dêrfoar ha wy fansels wol spilers nedich. Wy wolle graach yn maart 2023 wer in prachtige útfiering hâlde. Dêrfoar hawwe wy noch wat spilers nedich, mar dan benammen mannen.
De repetisjes sille begjinne yn oktober 2022.
Alle oanmeldingen binne wolkom. It is nammentlik moai  foar it bestjoer om in ferskate wiidweidige spilerslist te hawwe fan minsken dy ree binne mei te dwan. Sa kinne  wy elk jier in gaadlik stik út sykje en dêrby de krekte spilers selektearjen.
Liket it dei aardich om troch ús benaderd te wurden?
Stjoer dan in mail nei info@fryskekriteboalsert.nl mei dyn namme, slachte, leeftyd, wenplak en in aardige foto.

Wy hoopje fan herte dat wy dyn opjefte meie ûntfange!

Bestjoer Fryske Krite Boalsert

10 Oct 2019 Vera, de Fekke

Vera, de Fekke

   

   

“Vera de Fekke”
Mei gâns maatregels, yn ferbân mei de koroana krisis, hawwe wy as bestjoer miend dochs ús útfieringen troch te moatte litte gean. Mei aksjes lykas wikseljen fan jûn, de nedige hygiëne maatregels, stuollen delsetten mei tuskenromte koene wy rom foldwaan oan de noarmen fan it RIVM. Ekstra handwaskmiddels delsetten en by de w.c.’s oanjûn hjirfan gebrûk te moatte meitsjen. Wy hawwe der gjin wier feest fan makke, mar hawwe meardere minskenstochs in moaie jûn oanbean wêrfan hja koene genietsje.

De Fryske Krite Boalsert kaam dus op freed- en sneontejûn op de planken mei it stik “Vera de Fekke”. In blijspul skreaun troch Stephens en Linton en yn it Frysk oerset troch Lammert Dijkstra. In flitsend blijspul mei leagens, wikselingen, fertinkingen, ferkearde interpretaties, wisseling fan persoanen en oare gekke situaasjes.
De try-out wie op tongersdeitejûn. Om’t wy net in echte oefenromte hawwe wêr wy it dekôr kinne delsette, waard der op woansdeitejûn foar it earst repeteerd fanút it dekôr. In prachtich dekôr wat makke wie troch Sietze.
Moanelang wie der oefene mei in moaie groep minsken. Hiel bliid wiene wy mei ús nije spilster; Silke. Wolst ek wol meispilje by de Fryske Krite Boalsert, dan kinsto do fansels altyd efkes by ús oanmelde. Benammen jongeren binne fan herte wolkom.
Dizze kear wiene der dus twa oanpaste útfieringen. Op freed waard minsken frege dy op sneon soene komme, te wikseljen mei de freedtejûn. It matinee, wêr in soad kwetsbare âlderen komme, hawwe wy litte ferfalle.
Ek dit seizoen hawwe wy wer op meardere plakken moatte repetearje, om’t de gemeente SWF systematysk, de ferieningen yn Boalsert, oan it elimineren is.. Slim spitich datsto yn Boalsert net in plak hast wêrsto goed kinne oefenje en datsto dêr it dekôr mei litte stean.
ús spilers en spilsters hawwe der in prachtich optreden fan makke. ûnder lieding fan regisseur Hindrik Heerschop hawwe Cees, Greetje, Lucky, Egbert, Meindert, Sjoukje, Rids, Silke, Johan en Ida in prachtich stik op de planken set. It ljocht en lûd waard goed fersoarge troch Nolke, Yvette die de grime en ûnder lieding fan Johan die it barpersoniel hiel goed wurk.
Nei ôfrin waarden de spilers betanke en wie der in spesjaal wurdsje foar Cees, dy’t der nei tsien jier mei stoppet.