15 Sep 2021 Utfestifal 2021

Utfestifal 2021

Op sneon 11  septimber waard der yn it Julianapark in Utfestifal hâlden.
Ek de Fryske Krite Boalsert die hjiroan mei.
It wer wie goed en der waard in kraamke opboud mei prizen en ynformaasje.

Om’t wy naarstig op sykje binne nei nije spilers, wie der in attinsje foar minsken dy’t him hjir oanmelde op mei te spieljen yn de utfiering fan maart 2022. Wy hiene wat mear reaksjes ferwachte, mar dochs kaam der in manlike spiler by. Fia in mailberjocht hat er ek noch in froulike spielster oanmelden, sadat wy der yn earste ynstânsje fan utgean dat wy yn maart 2022 wer op de planken kinne. Dêroer letter mear.

 

18 Aug 2021 Wy sikje spielers …..

Wy sikje spielers …..

Behearst do de Fryske taal?  Bisto tusken de 16 en 80 jier? En hâldst do fan toanielspylje? Lês dan fierder!

Elk jier komt de Fryske Krite Boalsert yn de moanne maart mei in pear foarstellingen op de planken.
Meastal bart dat yn ús Gebou oan it Broereplein yn Boalsert.
Dêrfoar ha wy fansels wol spilers nedich. Wy wolle graach yn maart 2022 wer in prachtige útfiering hâlde. Dêrfoar hawwe wy noch wat spilers nedich, mar dan benammen mannen.
De repetisjes sille begjinne yn novimber 2021.
Alle oanmeldingen binne wolkom. It is nammentlik moai  foar it bestjoer om in ferskate wiidweidige spilerslist te hawwe fan minsken dy ree binne mei te dwan. Sa kinne  wy elk jier in gaadlik stik út sykje en dêrby de krekte spilers selektearjen.
Liket it dei aardich om troch ús benaderd te wurden?
Stjoer dan in mail nei info@fryskekriteboalsert.nl mei dyn namme, slachte, leeftyd, wenplak en in aardige foto.

Wy hoopje fan herte dat wy dyn opjefte meie ûntfange!

Bestjoer Fryske Krite Boalsert

10 Oct 2019 Vera, de Fekke

Vera, de Fekke

   

   

“Vera de Fekke”
Mei gâns maatregels, yn ferbân mei de koroana krisis, hawwe wy as bestjoer miend dochs ús útfieringen troch te moatte litte gean. Mei aksjes lykas wikseljen fan jûn, de nedige hygiëne maatregels, stuollen delsetten mei tuskenromte koene wy rom foldwaan oan de noarmen fan it RIVM. Ekstra handwaskmiddels delsetten en by de w.c.’s oanjûn hjirfan gebrûk te moatte meitsjen. Wy hawwe der gjin wier feest fan makke, mar hawwe meardere minskenstochs in moaie jûn oanbean wêrfan hja koene genietsje.

De Fryske Krite Boalsert kaam dus op freed- en sneontejûn op de planken mei it stik “Vera de Fekke”. In blijspul skreaun troch Stephens en Linton en yn it Frysk oerset troch Lammert Dijkstra. In flitsend blijspul mei leagens, wikselingen, fertinkingen, ferkearde interpretaties, wisseling fan persoanen en oare gekke situaasjes.
De try-out wie op tongersdeitejûn. Om’t wy net in echte oefenromte hawwe wêr wy it dekôr kinne delsette, waard der op woansdeitejûn foar it earst repeteerd fanút it dekôr. In prachtich dekôr wat makke wie troch Sietze.
Moanelang wie der oefene mei in moaie groep minsken. Hiel bliid wiene wy mei ús nije spilster; Silke. Wolst ek wol meispilje by de Fryske Krite Boalsert, dan kinsto do fansels altyd efkes by ús oanmelde. Benammen jongeren binne fan herte wolkom.
Dizze kear wiene der dus twa oanpaste útfieringen. Op freed waard minsken frege dy op sneon soene komme, te wikseljen mei de freedtejûn. It matinee, wêr in soad kwetsbare âlderen komme, hawwe wy litte ferfalle.
Ek dit seizoen hawwe wy wer op meardere plakken moatte repetearje, om’t de gemeente SWF systematysk, de ferieningen yn Boalsert, oan it elimineren is.. Slim spitich datsto yn Boalsert net in plak hast wêrsto goed kinne oefenje en datsto dêr it dekôr mei litte stean.
ús spilers en spilsters hawwe der in prachtich optreden fan makke. ûnder lieding fan regisseur Hindrik Heerschop hawwe Cees, Greetje, Lucky, Egbert, Meindert, Sjoukje, Rids, Silke, Johan en Ida in prachtich stik op de planken set. It ljocht en lûd waard goed fersoarge troch Nolke, Yvette die de grime en ûnder lieding fan Johan die it barpersoniel hiel goed wurk.
Nei ôfrin waarden de spilers betanke en wie der in spesjaal wurdsje foar Cees, dy’t der nei tsien jier mei stoppet.

10 Sep 2019 Algemiene jiergearkomst

Algemiene jiergearkomst

Op 23 maaie maaie waard wer ús jiergearkomste hâlden yn Elim.
Teleurstellend wie it dat der ek dizze kear mar wer san bytsje leden dizze jiergearkomste besochten.

Yn dizze jiergearkomste hawwe wy as bestjoer, tegearre mei de wol oanwêzige leden, besletten om gjin jiergearkomsten mear te hâlden.
Dêr der gjin belangstelling fan de leden mear is, kinne wy ús enerzjy better foar oare saken bewarje.
Tenei sil it jierferslach en it finansjeel ferslach digitaal of op papier nei ús leden ferstjoerd wurde.
Wy hawwe hjiryn gjin oare kar.

8 Nov 2018 Neat is suver yn de Kringloop

Neat is suver yn de Kringloop

Neat is suver ……..

De Fryske Krite Boalsert kaam yn it wykein fan 15 en 16 maart op de planken mei it stik “Neat is suver in de Kringloop”. In blijspel skreaun troch Peter Damen en yn it Frysk oerset troch Abele Krist.

De try-out wie al earder yn de kapel fan Bloemkamp, wêr gâns bewenners fan it verpleeghuis nei ta kamen. Ofroene wykein waard der trije kear in útfiering jûn. Op de freedtejûn hiene wy wol wat mear minsken ferwachte, mar wy kamen der efter dat der ek in stik waard opfierd yn it Marne. Op sneontemiddei wie der it matinee wêr un soad âlderen nei takamen. In goed folle seal en de oanwêzige minsken hawwe fêst genoaten.

Op sneontejûn wie der in útferkochte seal. It maksimum oantal minsken dy wy dan kwa feiligens meie talitte wie dy jûn berikke. Sunt septimber hawwe wy op meardere plakken kinne repetearje. Earst wie dat yn it lytse sealtsje fan Elim, mar letter mochten wy gebrûk meitsjen fan de “alde” kantine fan Sc. Boalsert. Dêr mochten wy ús spul hieltyd stean litte, wat fansels prachtich wie. ôfrûne wike hawwe wy alles nei ús Gebou brocht, koene wy dêr alles opbouwe en waard op tongersdeitejûn de generale rippetysje hâlden.

Fol goede moed giene wy foar de trije útfieringen en dizze wiene prima. Wat waard der goed spile en de reaksjes út de seal wiene geweldig. De kening en keningin komme op besite yn Boalsert en komme ek in besite bringen yn de kringloopwinkel. Dat is fansels in publyk geheim en de kringloopwinkel is dan ek yn alle steaten en de winkel wurdt besocht troch ferskate minsken fan allegear soart folk. De manager fan de kringloopwinkel hat de hannen fol om alles yn goede banen te liden.

Spilers by dizze útfiering wiene Lysbeth, Egbert, IdaGreetje, Sjoukje, Johan, Rids en Lucky en ûnder lieding fan regisseur indrik Heerschop. In ut skoft wie der in ferlotting. De priiswinners waarden nei ôfrien fan de útfiering bekend makke. In geweldige ferlotting, d’yt mooglik  makke is troch middenstanders yn Boalsert. Wy binne as Fryske KriteBoalsert dan ek hiel tankber foar dit gulle gebear fan dizze bedruwen. Ytoch meiwurking fan ferskate frijwilligers binne de jûnen in grut sukses wurden en koe skathâlder Meindert nei ôfrin de minsken betankje foar harren ynset en de goeie afrin. Dernei koene de fuotsjes noch efkes fan de flier mei muzyk fan Jan Houwer en Johan Bekema

3 Feb 2018 Fryske Krite Boalsert mei “Pake is net te beteljen”

Fryske Krite Boalsert mei “Pake is net te beteljen”

De Fryske Krite kaam dizze kear twa kear op sneon yn aksje yn ús Gebou oan it Broereplein. Wie de seal de earste sneon op 10 maart foar trijekwart fol, op sneon 17 maart wie de útfiering útferkocht.
Foardat wy yn ús Gebou dizze klucht opfierden, wie de try-out yn Blomkamp. De Fryske Krite kaam nei de minsken ta, dy’t minder mobyl binne en Blomkamp fûn dit in prima idee. In soad rolstoelgebrukers kamen dêrfoar nei de kapel ta. In prachtige lokaasje om hjir de try-out op te fieren. De Fryske Krite dankt de minsken dan ek dat dit mooglik wie.
We keazen foar twa kear op sneontejûn, om’t wy lang net alle minsken op ien jûn ta kinne litte, om’t der mar plak is foar rom hûndert minsken.

De lêste moannen waard op meardere plakken drok repeteerd. Us regisseur Hendrik Heerschop moast spitigernôch troch sykte healwei de repetities ôfheakje, mar soarge foar in hiele goeie vervangster yn de namme fan Elske Roorda. Sy hat it prima opnommen en hat derfoar soarge dat alle spilers in prachtich stik op it toaniel brochten. In klucht yn trije bedriuwen, skreaun troch Erich Koch en yn it Frysk oerset troch Geert Hager.
Om’t Pake net altyd serieus nommen waard en ek wol faak wat verjit, ûntstiene der komyske situasies, ferkleidpartijen en gedaanteverwisselingen. Mar Pake hie wol deeglik yn de gatten dat Baron Felix net de man wie dy hy foar die komme. Op it ein kaam alles dochs noch goed. Spilers yn dizze klucht wiene Rids, Greetje, Sjoukje, Elbrich, Cees, Chris, Peter en Meindert.
Yn ut skoft wie der in ferlotting. De priiswinners waarden nei ôfrien fan de útfiering bekend makke. In geweldige verloting, dy mooglik is makke troch un soad bedriuwen yn Boalsert. Wy binne as Fryske Krite Boalsert dan ek hiel tankber foar dit gulle gebear fan dizze bedriuwen.
Troch meiwurking fan ferskate frijwilligers binne de jûnen ta in grut sukses wurden en koe us foarsitster Ida Postma nei ôfrin de minsken betankje foar har ynset en de goeie ôfrin. Dêrnei koene de fuotsjes noch efkes fan de flier mei muzyk fan troubadour Murk Aukema.

De kommende tiid giet De Fryske Krite wer oan de slach mei in stik foar de jongerein, hokker wy yn novimber op de planken hoopje te bringen.

De foto’s binne fan: Leo Veldhuizen

>

12 Nov 2017 In Klasse Apart

In Klasse Apart

In Klasse Apart
Ja, dat wie de útfiering troch de jongereien fan de Fryske Krite Boalsert.

Sneon 11 novimber fierden dizze jongeren de klucht “In Kasse Apart”, skreaune troch Simy Sevenster, twa keer op. De middeis wils it matinee wiene der in lytse fjirtich minsken, mar jûns wie ús Gebou hielendal fol mei taskôgers. Der moasten sels stuollen by set wurde. âlders, pakes en beppes, freonen en freondinnen, sponsoaren, leden fan de Fryske Krite, hja kamen yn grutte getale.

Foarsitter Ida Postma iepene de middei en de jûn en om’t it in orizjinele diploma útrikking wie, waard der begûn mei it sjongen fan it Fryske folksliet. Under lieding fan regisseuse Bo Veltman waard der in geweldige útfiering op it toaniel setten. Giene de repetities yn it begjin wat stroef, it einresultaat mocht der wezze. Der is ôfgryslik soad wurk ferset troch de hiele groep. Ferskate jongeren fûnen it earst slim om yn it Frysk toaniel te spieljen. Yn it begjin moast der in hiel soad by geschaafd wurde. Twa jonge spilers krigen it Frysk wier net ûnder de knibbel en foar harren waard de tekst yn it Nederlânsk omset. Dit joech it gehiel wat spesjaals.

Conrector Cees moast de diploma útrikking dwaan, om’t de rektor ôfwêzich wie fanwege de berte fan een lytse poppe. Hy waard troch de learlingen drekt al utskolden foar pedofiel. De conrector koe faak syn hannen net thús hâlde by it froulik skoon. Tusken de diploma útrikking wiene der flash backs fan de ferskate learlingen. It joech in aparte sfear trochdat it ljocht op it toaniel blau kleurde en jo de spilers yn in mist seachen dat sy mei elkoar in oare posysje innamen op it toaniel. Ek hiel slim ûnferwachte wie it dat de spilers regelmjittich op de foarste rige yn de seal sieten en reageerden op de taspraak fan de conrector.
In stik wat hiel fan dizze tiid wie. Sênes mei stuff rokers, in conrector dy it mei in learling en de skjinmakster oan pappe, in asielsiekster, ryk en earm, seks, winkeldiefstal, in slim gesin mei in heit dy’t oan de drank is. Prachtich nei foaren brocht en men krige de seal ferskate kearen oan it leitsjen.

Mei grutte tank oan regisseuse Bo Veltman, spilers Rids, Mees, Chris, Ilse, Sterre, Iris, Annemijn, Renée, Swarte lyster, Bern en Rutger, ljocht en lûd Albert Keizer. Wat hawwe hja der mei syn allem in geweldige middei en jûn fan makke.
Tidens it skoft wie der in ferlotting en de priiswinners waarden nei ôfrin bekend makke. Dêrnei koene de fuotsjes noch efkes fan de flier mei muzyk fan Jeen Waterlander.

25 May 2017 De Jongerein fan De Fryske Krite Boalsert spilet de klucht “In Klasse Apart”

De Jongerein fan De Fryske Krite Boalsert spilet de klucht “In Klasse Apart”

Yn de maitiid is it in tradysje dat De Fryske Krite Boalsert har jierlikse útfiering spilet yn ús Gebou oan it Broereplein.
Dizze kear gean wy foar in útfiering fan de jongereien yn de hjerst. De Fryske Krite wol fernije en hat hjirby dus de help nedich fan de jongerein.

It lêste heal jier de jongerein ûnder lieding fan regisseuse Bo Veldman hiel hurd wurke oan in jeugdstuk, skreaun troch Simy Sevenster.
It spilet him ôf wilens de diploma útrikking oan it ein fan it skoallejier en hjiryn spielje komyske mominten de haadrol.

Der binne dizze kear twa útfieringen, t.w. sneontemiddei 11 novimber it matinee om 14.00 oere en ’s jûns de útfiering om 20.00 oere.
Yn ut skoft fan de útfieringen hâlde wy in ferlotting en der is op sneontejûn muzyk fan Jeen Waterlander.

De foarferkeap is op freed 10 novimber fan 19.00 oant 20.00 oere yn ús Gebou.
Leden binne dizze kear fergees en net-leden betelje € 5,= per persoan.
Ek kinne jo kaarten fia de mail bestelle: info@fryskekriteboalsert.nl
Jow dan wol efkes oan of jo middies of juns komme.

20 Mar 2017 Lies Stienstra beneamd as lid fan ferstjeente

Lies Stienstra beneamd as lid fan ferstjeente

Sneon 18 maart fierde de Fryske Krite Boalsert har lêste útfieringen op fan dizze maitiid. Middies it matinee, wêr’t noch wol wat mear minsken bij kinnen hieden, mar ’s jûns wie it folle bak, oftewol útferkocht.

Meindert van der Wâl hiet de minsken fan herte wolkom en frege oan it begjin efkes oandacht foar in spesjale gelegenhied. Hy ferwolkomde spesjaal Lies Stienstra-Veldman en frege har efkes nei foaren te kommen. Foar har wurk foar de Fryske Krite waard Lies beneamd ta Lid fan Ferstjeente. Jirrenlang wie sy de ynstekkster en regelde sy de ferlotting. In soad oeren hat hja as frijwilligster har wurk dien. Fanwege har sûnens kin hja dit net mear dwaan en dêrom hat it bestjoer yn har gearkomste besletten Lies dizze spesjale titel te jaan. Sy krige út hannen fan de skathâlder in oarkonde en út hannen fan de skruiwer in moai bos blommen.

20 Mar 2017 Fantastyske “Fantasten en Stjonktsyskes”

Fantastyske “Fantasten en Stjonktsyskes”

Sneon 18 maart fieder de Fryske Krite Boalsert har lêste útfieringen op fan dizze maitiid. Middeis wie it matinee, wêr’t noch wol wat mear minsken hiene komme kinnen, mar jûns wie it folle bak, oftewol útferkocht.
Meindert van der Wâl winske de minsken fan herte wolkom en frege oan it begjin efkes oandacht foar in spesjale gelegenhied. Hy ferwolkomde spesjaal Lies Stienstra-Veldman en frege har efkes nei foaren te kommen. Foar har wurk foar de Fryske Krite waard Lies beneamd ta Lid fan Fersjeentte. Jierrenlang wie sy de ynstekkster en regelde sy de verloting. In soad oeren hat hja as frijwilligster har wurk dien. Fanwege har sûnens kin hja dit net mear dwaan en dêrom hat it bestjoer yn har gearkomste besletten Lies dizze spesjale titel te jaan. Sy krige út hannen fan de skathâlder in oarkonde en út hannen fan de skriuwer in moai boeket.

Dêrnei wie it oan de spilers om harren keunsten ta toniele te bringen en it waard op ‘e nij in fantastyske útfiering. Yn it publyk sieten sels minsken út Nijelamer dy’t yn july dit stik opfiere sille. Der waard in hiel soad lake en applaudisseerd.

Nei ôfrin wie de trekking fan de lotterij. Grandioas hoe de Bolswarder winkeliers prizen beskikber steld hiene. Fan skoanleppel oant saunabon, fan pakket fan de slachter oant weardebon foar twa nachten yn in trekkershut, ynklusyf moarnsbrogge, in hiele soad waerdebonnen, tefolle om op te neamen. Betanke dêrfoar Bolswarder middenstan.
Mei de muzyk fan troubadour Murk Aukema koene de fuotsjes noch efkes fan de flier.
Op sneintemoarn wie der wer in groep frijwilligers aktyf om it dekôr ôf te brekke en ús Gebou wer netsjes op te leverjen.

Wy kinne weromsjen op fjouwer fantastyske útfieringen en hoopje yn novimber in stik op de planken te setten foar jongeren.
Hâld dêrfoar ús prachtige fernijde webside www.fryskekriteboalsert.nl goed yn de gaten.

Betanke elkenien dy mei holpen hat oan dit sukses.