26 Mar 2024 Un tige slagge útfiering

Un tige slagge útfiering

Fryske Krite Boalsert set ús Gebou wer op de kop mei trije fantastyske útfieringen.

Yn it wykein fan 22 en 23 maart kaam de Fryske Krite Boalsert op de planken mei it blijspul: “Soest’ fiele wat ik fiel, dan pipest wol oars” en it waard dit jier in grandioas sukses. Der wie de ôfrûne moannen drok repeteerd. Wy hiene in moaie plak fûn yn ôfslach 18, wêr’t wy tige bliid mei wiene. Ek koene wy dêr ús guod stean litte nei de repetieties.
Under lieding fan ús regisseur Hindrik Heerschop en co-assistent Johan Nijholt giene de tsien spielsters/spielers ein oktober 2023 oan de slach.

Bliid wiene wy mei in pear nije spilers en in nije souffleuse, mar ek mei de spilers dy’t al jierren meidwaan by de Fryske Krite. Seis wiken foar de útfieringen moasten wy noch op syk nei in nije manlik spiler en dy hawwe gelokkich noch fûn. Hy hat syn tekst yn seis wiken leard, wat in hiele prestaasje is. It ljocht en lûd waard fersoarge troch Nolke.
Der wie dizze kear wer keazen foar in blijspul, om’t ús besikers dat in moaier fine dan trije ienakters. En dat de besikers dizze kear nei ús Gebou woene komme is wol bliken. Rom twahûndert besikers mochten wy dit wykein wolkom hite. Begûnnen wy freedtejûn mei in seal dy foar trijekwart fol wie, by it matinee mochten wy ek in goed folle seal wolkom hite. De sneontejûn wie al frij fluch útferkocht en dus moasten wy besikers nei de freedtejûn trochskowe.

De iepening waard fersoarge troch Rids Gerritsma. Yn ut wolkomstwurd waarden de oanwêzigen fan herte wolkom hiten, mar ek ús leden, sponsoaren en adverteerders waarden betanke foar har stipe oan de Fryske Krite. Sûnder dizze minsken kinne ek wy net op de skonk bliuwe, om it stikje Fryske kultuer te befoarderjen yn Boalsert. Nettsjinsteande dat wy draaie mei allegearre frijwilligers, hawwe wy wol de nedige ûnkosten.
Der waard by alle trije útfieringen in grutte ferlotting hâlden, wat tige wurdearre waard. Dizze ferlotting waard mooglik makke troch ferskate bedriuwen yn Boalsert.

Nei it wolkomstwurd begûn it blijspul en wat hawwe hja it goed dien. Der waarden hilarische taferielen spile. In beppe dy’t allegear klachten hie, fan in seare knibbel oant flauwtes en dy net serieus waard nommen. In froulike monteur yn de garaazje, dy troch de earste monteur yn it begjin net waard akseptearre, mar wol troch twa oare mannen waard oanbidden. In tsjinwurdiger, dy’t earst in kear yn de moanne loangskam en no hommels omtrint elke dei.
Op de sneontejûn waard alles noch ris ekstra opfleurd troch muzyk fan Sander Metz en koene de fuotsjes noch efkes fan de flier.
De besikers wiene fol lof, hawwe hiel wat ôflake en giene foldien nei hûs.

 

 

27 Feb 2024 “Soest’ fiele wat ik fiel, dan pipest wol oars”

“Soest’ fiele wat ik fiel, dan pipest wol oars”

Yn it wykein fan 22 en 23 maart fiert De Fryske Krite Boalsert it blijspel `Soest` fiele wat ik fiel, dan pipest wol oars` op yn ús Gebou oan it Broereplein yn Boalsert.
Der binne trije útfieringen: Freed 22 maart 20:00 oere, sneon 23 maart matinee om 14:00 oere en sneon 23 maart om 20:00 oere.
By alle útfieringen is der in ferlotting en op sneontejûn is der muzyk fan Sander Metz.

Omskriuwing fan it blijspul:

It blijspul ‘Soest fiele wat ik fiel, dan pipest wol oars’, spilet him ôf yn de ytkeamer fan garaazjebedriuw anneks bezinepomp. Mem Tine besiket der it bêste fan te meitsjen, mar dat falt net altyd ta.
Skoanmem hat in appartemintsje mei tagong nei de wenning. Dêr makket se te pas en te ûnpas gebrûk fan. Se hat lêst fan groanyske oanstelleritis, dêr’t soan Sibe har geregeld mei te fiter hat.
Heit Joast en syn trouwe, mar tige synsike wurknimmer Hein, liede foar in grut part de garaazje, mei “help” fan Sibe.
Dora, (een fekke fan in frommis, dy’t in skieding leit) wennet sa lang mei har dochter Lysbet, dy’t geastlyk sawat trijekwart is, by harren yn. Dit soarget geregeld foar frijwat tûkelteammen.
As der in nije monteur oannommen wurde moat, falt de kar op Jannet. Dan slagge by Hein de stoppen troch.
Bart, de fertsjinwurdiger (dy’t suver bern oan hûs is,) en Sibe, sjogge gjin swierrichheden. Krekt oarsom!
Betty, in ferfelende klant, dy’t koartlin op in steatslot in miljoen wûn hat, mient har dêrtroch gedrage te moatten mei oanstellerich praat en ûtwrydske
Klean. Se beweecht har yn de hegere klassen. Se komt dêrtroch al gau yn de problemen. Sa’n grut ferskaat fan minsken moat wol liede ta hylaryske tafrielen.

Kaarten binne te bestellen (jow oan welke utfiering)  via: info@fryskekriteboalsert.nl

27 Nov 2023 We binne los …

We binne los …

Mei in nije regisseur, in nije ynstekster en in tal nije spilers binne wy los gien mei de repetities foar ús nije stik yn maart 2024.
In groep entûsjaste minsken dy’t ús toanielferiening utdrage wolle en alle wiken oan de slach gien binne.
Hja gean de kommende tiid ús útfiering: `Soest fiele wat ik fiel, dan pipest wol oars` foarm jaan.

Hjirûnder de minsken oan it wurk:

Hieronder de mensen aan het werk:

 

 

 

25 Sep 2023 Utfestifal 2023

Utfestifal 2023

Op 9 septimber ll. diene in tal spilers fan de Fryske Krite Boalsert mei oan it Utfestifal yn it Julianapark.
It wie net slim drok, mar wol hiel gesellich.

Understeande foto’s bringe de geselligens yn byld:

   

     

       

 

 

 

27 Mar 2023 Tankewol …

Tankewol …

Wat in grandioas top wykein hawwe wy efter de rêch!

Yn it wykein fan 24 en 25 maart ha wy as Fryske Krite Boalsert trije ienakters opfierd:

“In rook fan Kamperfoelje” fan Jean Lenox Toddie, oersetting Gurbe Dijkstra
Spile troch: Marjan, Sjoukje en Ida.

“Griemerij mei oantinken” fan Marsha Regensburg, oersetting Lammert Dijkstra
Spile troch: Lucky en Greetje.

“Falsk Alarm” fan Lieke de Groot, oersetting Gurbe Dijkstra
Spile troch: Silke, Marijke, Johan en Henk.

Regisseur: Theun, Ljocht en lûd: Nolke, ynstekster: Annie
Nei ôfrin wie der muzyk fan Piet Rinsma
De grutte ferlotting waard mooglik makke troch de Boalserter sakenlu.

Dankewol oan elkenien dy mei hat wurke, tank oan alle sponsors dy dit mooglik makke ha en fansels tank oan elkenien dy’t ús hat besocht!
Sûnder jimme allegearre kinne wy dit net.
Dêrom binne jo sa wichtich.

Wolle jo ek lid wurde fan de Fryske Krite?
Wolle jo ús ek sponsere?
Wolle jo ek meispielje?
Mail dan nei: info@fryskekriteboalsert.nl


sjoch ek ris op Taalhelp.frl

 


Deze website blijft altijd in ontwikkeling


Oersethelp helpt u snel en gratis een tekst te vertalen in of uit het Fries. Plak de tekst in het venster en druk op de knop “Nederlands nei Frysk” of op “Frysk naar Nederlands”. Ogenblikkelijk verschijnt de gewenste vertaling.
N.B.: de vertaling wordt automatisch gegenereerd, het is altijd aan te bevelen om die nog even na te (laten) kijken.


Oersethelp helpt jo fluch en fergees in tekst oer te setten yn of út it Frysk. Plak de tekst yn it finster en druk op de knop “Nederlands nei Frysk” of op “Frysk naar Nederlands”. Fuortendaliks ferskynt de winske oersetting.
N.B.: de oersetting wurdt automatysk generearre, it is altyd oan te rieden om dy noch efkes nei te sjen.

 

 

20 Dec 2022 Wy binne op syk nei …

Wy binne op syk nei …

Wa komt ús bestjoer fersterkje?

Dêr ús skathâlder nei 15 jier aktyf te west hawwe yn ús bestjoer hat hy oanjûn dat hy per 1 jannewaris 2023 stoppet as bestjoerslid. Dêr wy net sûnder skathâlder kinne binnen ús bestjoer is Johan Nijholt ree fûn de taak fan Meindert van der Wâl oer te nimmen.

Dêrtroch binne wy op syk nei in nij bestjoerslid Algemiene Saken.

Liket it dei aardich om ús bestjoer te gean fersterkje, meld die dan oan fia: info@fryskekriteboalsert.nl

Graach sjogge wy dyn reaksje temjitte.

Bestjoer Fryske Krite Boalsert

9 Feb 2022 Utfierings maart 2023

Utfierings maart 2023

Nei in tal jierren gjin útfiering te hawwe spile fanwege de korona, binne wy no dochs fol frisse moed oan de slach gien om yn maart 2023 dochs ús útfieringen wer op te pakken.
It bestjoer hat de koppen by elkoar stutsen en wy hawwe no besletten in nij stik út te sykjen. Dêr wiene wy fêst yn slagge en it soe in komyske útfiering wurde. Dochs kaam der in kink yn de kabel, om’t wy in manlike spiler tekoart kamen. Dus hawwe wy der dizze kear foar keazen om trije ienakters op ien jûn te spieljen en wy hawwe der sin yn ……

Under lieding fan ús nije regisseur Theun Ram en in tal nije spilers binne wy ein oktober begûn mei de repetities. Wy hawwe gelokkich in moaie romte fûn wêr wy mei elkoar kinne repetearje.

Wy hawwe foar maart 2023 ús Gebou wer foar in hiele wike hiere kinne, sadat wy oan it begjin fan de wike it dekôr, it lûd en ut ljocht op bouwe kinne en sa de jûnen foar de útfieringen hjir repetearje kinne.

De útfieringen binne op freed 24 en sneon 25 maart 2023 om 20:00 oere.
Op tongersdeitejûn 23 maart is de foarferkeap fan de kaarten.

Kaarten kinnen ek besteld wurde via info@fryskekriteboalsert.nl
Ferjit net de namme c.q. bedriw te fermelden en foar welke joen.

Spile sille wurde:
“In Rook fan kamperfoelje”, Jean Lenox Toddie, vertaling Gurbe Dijkstra
“Griemerij mei omtinken”, Marsha Regensburg, vertaling Lammert Dijkstra
“Falsk Alarm”, Lieke de Groot, vertaling Gurbe Dijkstra- “In Smook fan kamperfoelje”

Yn ut skoft is der in grutte ferlotting en op sneontejûn is der ek muzyk fan Piet Rinsma.

Jo binne fan herte wolkom.

Bestjoer Fryske Krite Boalsert.

Suggesties voor verbeteringen? Mail: info@oersethelp.nl.
(En dat mei fansels ek yn it Frysk!)


sjoch ek ris op Taalhelp.frl

 

 

 

 

 


Deze website blijft altijd in ontwikkeling


Oersethelp helpt u snel en gratis een tekst te vertalen in of uit het Fries. Plak de tekst in het venster en druk op de knop “Nederlands nei Frysk” of op “Frysk naar Nederlands”. Ogenblikkelijk verschijnt de gewenste vertaling.
N.B.: de vertaling wordt automatisch gegenereerd, het is altijd aan te bevelen om die nog even na te (laten) kijken.


Oersethelp helpt jo fluch en fergees in tekst oer te setten yn of út it Frysk. Plak de tekst yn it finster en druk op de knop “Nederlands nei Frysk” of op “Frysk naar Nederlands”. Fuortendaliks ferskynt de winske oersetting.
N.B.: de oersetting wurdt automatysk generearre, it is altyd oan te rieden om dy noch efkes nei te sjen.

 

 

 

 

We giene fol frisse moed oan de slach foar in nije útfiering yn maart 2022.
Wy hiene in pear nije spilers, in nije regisseur en in plak dêr ‘t wy repetearje koene en ús dekôr stean litte mochten.
Dus gongen we oan de slach…

Spitigernôch krigen wy mei tsjinslaggen te meitsjen kwa corona. We mochten net mear mei-inoar by elkoar komme en der kaam op ‘e nij in lockdown.
Doe’t we wer foarsichtich repetearje mochten, melde ien fan de haadrolspilers dat er ferskate wiken net repetearje koe fanwegen syn wurk en hawwe we as bestjoer, tegearre mei de regisseur, de koppen byinoar stutsen om te sjen wat we fierder dwaan koene.
Spitigernôch ha we doe beslute moatten – myn pine yn ús hert – om de útfiering fan maart 2022 net trochgean te litten. De tiid fan repetysjes waard te koart en we koene net sa gau in nije haadrolspiler fine.

We ha noch efkes tocht om de útfiering te fersetten nei novimber 2022, mar dat paste net yn it programma fan ús nije regisseur.
Dus ha we ús útfiering ” De kat yn de kelder ” ferskowe moatten nei maart 2023.

Wy hoopje op begryp fan ús leden en sponsoaren.
Bestjoer Fryske Krite Boalsert.

9 Feb 2022 Stipje de Fryske Krite Boalsert

Stipje de Fryske Krite Boalsert

Ek de Fryske Krite ûntkomt net oan de coronapandemy.
De lêste twa jier koene wy ús útfieringen net troch litte gean.

Wolst ús dochs stypje, dan kinst altyd in frijwillige bydrage stoarte op ús bankrekkennûmer by de Regio Bank Boalsert:
NL 04 RBRB 8835 8715 81.

Hertlik tank foar jo bydrage.

Bestjoer Fryske Krite Boalsert

9 Feb 2022 Steun de Fryske Krite Boalsert

Steun de Fryske Krite Boalsert

Ook de Fryske Krite ontkwam niet aan de coronapandemie.

De laatste twee jaar konden we onze uitvoeringen niet door laten gaan.

Wil je ons toch steunen, dan kun je altijd een vrijwillige bijdrage storten op ons bankrekeningnummer bij de Regio Bank:
NL04 RBRB 8835 8715 81.

 

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Bestuur Fryske Krite Boalsert

15 Sep 2021 Utfestifal 2021

Utfestifal 2021

Op sneon 11  septimber waard der yn it Julianapark in Utfestifal hâlden.
Ek de Fryske Krite Boalsert die hjiroan mei.
It wer wie goed en der waard in kraamke opboud mei prizen en ynformaasje.

Om’t wy naarstig op sykje binne nei nije spilers, wie der in attinsje foar minsken dy’t him hjir oanmelde op mei te spieljen yn de utfiering fan maart 2022. Wy hiene wat mear reaksjes ferwachte, mar dochs kaam der in manlike spiler by. Fia in mailberjocht hat er ek noch in froulike spielster oanmelden, sadat wy der yn earste ynstânsje fan utgean dat wy yn maart 2022 wer op de planken kinne. Dêroer letter mear.