Wy as bestjoer hawwe in algemien e-mailadres: info@fryskekriteboalsert.nl die troch ús sekretaris byhâlden wurdt.

Bestjoer Krite Boalsert

Foarsitter:
Ida Postma
Gasthuissingel 8
8701 BK Boalsert
0515-576995
gerard.postma@home.nl

Sekretaris en kontaktpersoan:
Annie van der Werf
Snekerstraat 5-207
8701 XA Boalsert
0515-573093
info@fryskekriteboalsert.nl

Ponghâlder:
Meindert van der Wal
Friezenburg 30
8702 AA Boalsert
0515-576007
vanderwalmeindert@gmail.com

Algemien bestjoerslid
Johan Nijholt
Friezenburg 80
8702 AB Boalsert
06-48858846
jwnijholt@gmail.com

Algemien bestjoerslid – social media
Rids Gerritsma
Broerestraat 12
8701 HM Bolsward
tel. 06-83118301

Kvk nummer fan it bestjoer:
40004429

Kontaktformulier