De folgjende bedriuwen stypje ús mei in jierlikse bydrage::

A.E.C. Osinga-de Jong Educatieve Dienstverlening, Oliemolen 2, 8754 GH Makkum
www.odj-edu.nl

Bed en Breakfast “de Pastorie”, Cees Witteveen, Nanne Reynstraat 1, 8701 CE Bolsward
www.airbnb.nl

BKB Keukens, Industriepark 4, 8701 PN Bolsward
www.bkbbolsward.nl

Bloemen van Iris, Marktstraat 17, 8701 JV Bolsward
www.bloemenvaniris.nl

Boerencamping Half-Hichtum, Hichtumerweg 14, 8701 PG Bolsward
www.half-hichtum.nl

Check & Save, De Marne 114, 8701 MC Bolsward
www.checkensave.nl

Chinees Restaurant Happy China, Harlingerstraat 64, 8701 WS Bolsward
www.happychinabolsward.nl

Classic Suzuki Parts NL, de Marne 136-B, 8701 MC Bolsward
suzukitandgtparts@planet.nl

De Lastoorts, de Ward 21, 8701 MB Bolsward
www.delastoorts.com

De Tramhalte Snackbar, Snekerstraat 11A, 8701 XA Bolsward
www.detramhalte.frl

Die Nie Vé Grafrestauratie, Ds. Visserleane 5, 8633 KG Ysbrechtum
www.dienieve.nl

Freez.it, De Wymerts 3, 8701 WT Bolsward
www.freez.it

G&W; Gezondheidswinkel, Snekerpoort 21, 8701 HK Bolsward
www.gezondheidswinkel.nl

H. Walstra Antieke Bouwmaterialen BV, de Marne 109, 8701 MC Bolsward
www.walstra.nl

Health City Hartman, De Ward 10, 8701 MB Bolsward
www.healthcity.nl

Hendrik Nannes Stichting, XB Bolsward
www.debolswarderstichtingen.nl

Het Boekhuis, Appelmarkt 6, 8701 KH Bolsward
www.hetboekhuis.nl

JW-Auto’s, de Marne 112, 8701 MC Bolsward
www.jw-autos.nl

MHB Event Facilities, Snekerweg 3A, 8701 PZ Bolsward
www.mhbeventfacilities.nl

Molenmaker Tweewielers, Witherenstraat 20, 8701 JJ Bolsward
www.molenmakertweewielers.nl

Optiek Peter & Es-ster, Dijkstraat 41, 8701 KC Bolsward
www.optiekpeter.nl

Peter’s Hout, De Marne 36, 8701 PT Bolsward
www.petershout.nl

Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland, Postbus 73, 8600 AB Sneek
www.rabobank.nl

Rentex Floron, Koopman Heeresweg 2, 8701 PR Bolsward
www.rentexfloron.nl

Rijwielhandel Rudy Haringa, Grote Dijlakker 58, 8701 KX Bolsward
www.ruudharingatweewielers.nl

Shiatsu Bolsward – Gea Gerritsma, Broerestraat 12, 8701 HM Bolsward
www.shiatsubolsward.nl

Smûk Slapen, de Marne 122, 8701 MC Bolsward
www.smukslaapcomfort.nl

Technisch Aannemers Bedrijf Bloemhof, de Marne 31, 8701 PV Bolsward
www.bloemhofbolsward.nl

´t Tegelwalhalla Vlagsma, Industriepark 12, 8701 PN Bolsward
www.vlagsma.nl

Texaco Tankstation De Kroon, Stoombootkade 30, 8701 KA Bolsward

Us Wurk Uitzendbureau, Broereplein 11, 8701 JC Bolsward
www.uswurk.nl

Van Krimpen Autoschade Service, Industriepark 2, 8701 PN Bolsward
www.vankrimpenautoschade.nl

Visser Transporten Bolsward, de Marne 22, 8701 PT Bolsward
www.visser-verhuizingen.nl

Woninginrichting de Boer, Snekerpoort 13-11, 8701 HK Bolsward
www.deboerwoninginrichting.nl