Stipers                 Kontakt

Stiper fan de moanne

Elke moanne presinteare wy in fan ús sponsoaren op ús haadside.
Yn de moanen augustus en september 2023 is dat:

https://www.osingadejong.nl/

 

 

OsingadeJong is in edukative tsjintferliener foar skoallen yn it fuortset ûnderwiis. Fanút ús gebou oan de râne fan it Iselmar yn it Fryske Makkum kinne wy foar jo skoalle omtrint alle wurksumheden op it gebiet fan leermiddelfundsen fersoargje. Dat is ús wurk en dêr binne wy goed yn, ek al past it net wier yn de Fryske kultuer om dat fan dysels te sizze. Mar as team binne wy gewoan grutsk op ús bedriuw!

Foto’s

Pake is net te beteljen

Uitvoering van zaterdag 10 en 17 maart 2018

In klasse apart

Repetities Jeugduitvoering "In klasse apart"

Uitvoering Fantasten en Stjonktsyskes

Foto's van onze Uitvoering maart 2017: Fantasten en Stjonkstyskes.

Repetities Fantasten en stjonktsyskes

Hierbij enkele foto's van de repetities uitvoeringen maart 2017.
Het decor moet nog bewerkt worden.

Romeo en Julia ... mar dan oars - Utfieringen

Hjirby de foto's fan de utfieringen"Romeo en Julia ... mar dan oars" yn de leste wike fan maaie 2016.

Romeo en Julia ... mar dan oars repetitie

Us utfiering "Romeo en Julia ... mar dan oars"wie een grut succes. Hjirbij de foto's fan de repetities.