Stipers                 Kontakt

Stiper fan de moanne

Elke moanne presinteare wy in fan ús sponsoaren op ús haadside.
Yn de moanne maart is dat Optiek Peter, samen met Es-ster

https://www.optiekpeter.nl/

https://www.es-ster.nl/

Aktiviteiten

  • Utfieringen 2017

De útfiering yn maart 2017 is west en wy geane no foar in útfiering yn novimber 2017, dy’t spile sil wurde troch jongeren, oanfult mei enkele folwoeksenen.
Hâld dêrfoar ús webside yn de gaten.

  • Jongeren socht

Foar ús útfiering yn novimber kinne wy noch in tal jonges brûke.
Ynformaasje hjiroer kinst do krije by ús foarsitter Ida Postma.