Stipers                 Kontakt

Stiper fan de moanne

Elke moanne presinteare wy in fan ús sponsoaren op ús haadside.
Yn de moanne meaaie/juni is dat Boerencamping Half-Hichtum, Hichtumerweg 14, 8701 PG Bolsward

https://www.half-hichtum.nl/

Aktiviteiten

  • Utfiering november 2017

Yn de moanne novimber is der by de Fryske Krite in útfiering fan de jongerein.
De repetities binne yn tusken al begûn.
Sagau der mear nijs is sille wy dat hjir melde.