Stipers                 Kontakt

Stiper fan de moanne

Elke moanne presinteare wy in fan ús sponsoaren op ús haadside.
Yn de moanen februari, maart en april 2022 is dat:

Shiatsu Bolsward – Gea Gerritsma – Home

Adres: Broerestraat 12
8701 HM Bolsward
Tel. 06-44856727

By Shiatsu Boalsert kinne terjochte foar Shiatsu,
Zen-ShiatsuDorn therapiemeridiaan tapingstoelshiatsu en voetreflextherapieShiatsu Boalsert behannelet ek hynders mei Manuele Lymfedrainage en Shiatsu. Op dizze webside kinne jo oer al dizze behandelmethoden ynformaasje fine.

Hawwe jo noch fragen of wolle jo in ôfspraak meitsjen?
Jo kinne ús berikken op it telefoannûmer 06-44856727, of fia de mail.

 

Foto’s

Pake is net te beteljen

Uitvoering van zaterdag 10 en 17 maart 2018

In klasse apart

Repetities Jeugduitvoering "In klasse apart"

Uitvoering Fantasten en Stjonktsyskes

Foto's van onze Uitvoering maart 2017: Fantasten en Stjonkstyskes.

Repetities Fantasten en stjonktsyskes

Hierbij enkele foto's van de repetities uitvoeringen maart 2017.
Het decor moet nog bewerkt worden.

Romeo en Julia ... mar dan oars - Utfieringen

Hjirby de foto's fan de utfieringen"Romeo en Julia ... mar dan oars" yn de leste wike fan maaie 2016.

Romeo en Julia ... mar dan oars repetitie

Us utfiering "Romeo en Julia ... mar dan oars"wie een grut succes. Hjirbij de foto's fan de repetities.