Stipers                 Kontakt

Stiper fan de moanne

Elke moanne presinteare wy in fan ús sponsoaren op ús haadside.
Yn de moane februari 2023 is dat:

Anytime Fitness

http://www.anytimefitness.nl

Adres:
De Ward 10, 8701 MB Bolsward
Tel. 0515-573745

ús fakbekwaame coaches stean foar dy klear, fanôf do earste besite oan ús club!
Wy snappe as gjin oar dat der net in oanpak is dy by elkenien wurket.
Wy leare dy dêrom graach goed kennen.
Wy harkje nei dy en gean oan de slach mei dyn winsken.
Persoanlike oandacht fine wy dan ek hiel wichtich.
Wy sille hjiryn fierder dan oare sportskoallen.
Wy kinne dy bygelyks ek stypje bûten de club.
Hoe wy dat allegearre dogge?

Neem contact met ons op, wy fertellen dy graach mear!

Foto’s

Pake is net te beteljen

Uitvoering van zaterdag 10 en 17 maart 2018

In klasse apart

Repetities Jeugduitvoering "In klasse apart"

Uitvoering Fantasten en Stjonktsyskes

Foto's van onze Uitvoering maart 2017: Fantasten en Stjonkstyskes.

Repetities Fantasten en stjonktsyskes

Hierbij enkele foto's van de repetities uitvoeringen maart 2017.
Het decor moet nog bewerkt worden.

Romeo en Julia ... mar dan oars - Utfieringen

Hjirby de foto's fan de utfieringen"Romeo en Julia ... mar dan oars" yn de leste wike fan maaie 2016.

Romeo en Julia ... mar dan oars repetitie

Us utfiering "Romeo en Julia ... mar dan oars"wie een grut succes. Hjirbij de foto's fan de repetities.