Stipers                 Kontakt

Stiper fan de moanne

Elke moanne presinteare wy ien fan ús sponsoaren op ús haadside.
Yn de moanen juni en juli 2024 is dat:

In de maanden juni en juli 2024 is dat:

Educatieve Dienstverlening Osingade Jong
Oliemolen 2
8754  GH Makkum

Tel.: 0515-580081

Mail: scholen@osingadejong.nl

Website: https://osingadejong.nl/

OsingadeJong is in edukative tsjinstferliener foar skoallen yn it fuortset ûnderwiis. Fanút ut pand oan de râne fan it Iselmar yn it Fryske Makkum kin OsingadeJong omtrint alle wurksumheden op it gebiet fan leermiddelfundsen fersoargje.

It team

Hajo Osinga en Elisabeth de Jong hawwe OsingadeJong (OdJ) yn 2005 oprjochte oan harren keukentafel yn Rotterdam. Hja begûnnen mei it faciliteren fan it  boekefûns foar in skoalle, mar it oantal naam flot ta wêrtroch der mear romte nedich wie. Dy fûnen hja yn it griene Fryslân, wêr hja kamen te wenjen yn Boalsert. De groei hold oan sadat al fluch de earste fakantsiehelpen yn de simmerfakânsje waarden oannommen om de piekdrokte yn it gearstalle fan de boekepaketten op te fange. Begjin 2013 waard it gebou te lyts en folge de ferhuzing nei Makkum. Yn dit oansjenlik gruttere pand is foldwaande kantoar-en magasienromte foar OsingadeJong om troch te groeie.

It team fêste meiwurkers wurdt yn de simmermoannen útwreide mei in in soad fakânsjekrachten. Sy stellen de leermiddelenpakketten mei-inoar en hâlde him dwaande mei de tsjinstferliening op skoallen yn it lân en helpe mei by de utlefering fan de leermiddels.

Foto’s

Pake is net te beteljen

Uitvoering van zaterdag 10 en 17 maart 2018

In klasse apart

Repetities Jeugduitvoering "In klasse apart"

Uitvoering Fantasten en Stjonktsyskes

Foto's van onze Uitvoering maart 2017: Fantasten en Stjonkstyskes.

Repetities Fantasten en stjonktsyskes

Hierbij enkele foto's van de repetities uitvoeringen maart 2017.
Het decor moet nog bewerkt worden.

Romeo en Julia ... mar dan oars - Utfieringen

Hjirby de foto's fan de utfieringen"Romeo en Julia ... mar dan oars" yn de leste wike fan maaie 2016.

Romeo en Julia ... mar dan oars repetitie

Us utfiering "Romeo en Julia ... mar dan oars"wie een grut succes. Hjirbij de foto's fan de repetities.