Stipers                 Kontakt

Stiper fan de moanne

Elke moanne presinteare wy in fan ús sponsoaren op ús haadside.
Yn de moanen april en meie 2023 binne dat:

Tsjinstferliening R. Beeksma

Bedrijfsinformatie:

Friezenburg 60
8702 AB  Bolsward
Tel. 06-53838457

De ûndernimming mei de namme Tsjinstferliening R. Beeksma is ynskreaun by de Keamer fan Koophandel (KvK) ûnder nûmer 01068334 is fêstige op it adres Friezenburg 60 yn de wenplak Boalsert mei de postkoade 8702AB.
De hoofdactiviteit fan dizze ûndernimming is yndield ûnder Interieurreiniging fan gebouwen.

Foto’s

Pake is net te beteljen

Uitvoering van zaterdag 10 en 17 maart 2018

In klasse apart

Repetities Jeugduitvoering "In klasse apart"

Uitvoering Fantasten en Stjonktsyskes

Foto's van onze Uitvoering maart 2017: Fantasten en Stjonkstyskes.

Repetities Fantasten en stjonktsyskes

Hierbij enkele foto's van de repetities uitvoeringen maart 2017.
Het decor moet nog bewerkt worden.

Romeo en Julia ... mar dan oars - Utfieringen

Hjirby de foto's fan de utfieringen"Romeo en Julia ... mar dan oars" yn de leste wike fan maaie 2016.

Romeo en Julia ... mar dan oars repetitie

Us utfiering "Romeo en Julia ... mar dan oars"wie een grut succes. Hjirbij de foto's fan de repetities.