Stipers                 Kontakt

Stiper fan de moanne

Elke moanne presinteare wy ien fan ús sponsoaren op ús haadside.
Yn de moane februari 2024 is dat:

Regio Bank Attentiv A.Boskma bv
Kleine Dijlakker 45
8701 HX Bolsward

Tel.:  0515-580402
Mail: boskma.bv@attentiv.nl

Website: https://www.regiobank.nl/home.html

Wy binne pas tefreden as yo dat binne

RegioBank is al rom 100 jier de bank yn de buert. Yn dy tiid binne wy utgroeid oant in fertroud gesicht yn de buert. By RegioBank ha yo persoanlik kontakt mei in selsstannich adviseur dy’t yo en do lokale omjouwing kin. En yo hat fansels ek de digitale mooglikheden fan online en mobyl bankieren. Of yo no mobyl betelje wolle, in wenning sikje of in eigen bedriuw wolle begjinne. Wy hawwe in passende oplossing. Lokaal en digitaal dus.

Attentiv A. Boskma B.v. is in hypotheek- en verzekeringskantoor en dêrnjonken selsstannich adviseur fan Regiobank.

Foto’s