Stipers                 Kontakt

Stiper fan de moanne

Elke moanne presinteare wy in fan ús sponsoaren op ús haadside. Yn de moanen juli en augustus is dat:

https://www.osingadejong.nl/

Postadres: Postbus 51, 8700 AB   Bolsward

Bezoekadres: Oliemolen 2
8754 GH  Makkum, T: 0515 – 58 00 81

OsingadeJong is in edukative tsjinstferliener foar skoallen yn it fuortset ûnderwiis. Fanút ús gebou oan de râne fan it Iselmar yn it Fryske Makkum kinne wy foar jo skoalle omtrint alle wurksumheden op it gebiet fan leermiddelfunsen fersoargje. Dat is ús wurk en dêr binne wy goed yn, ek al past it net echt yn de Fryske kultuer om dat fan dysels te sizze. Mar as team binne wy gewoan grutsk op ús bedriuw!

It Team
Us team fan rom 25 fêste meiwurkers wurdt yn de simmermoanen elk jier útwreide mei omtrint hûndert fakansiekrachten. Sy stellen de pakketten mei-inoar en hâlde him dwaande mei de on-site tsjinstferliening op skoallen yn it lân en helpe mei by de fysike distributie en warehousing foar utjouwerijen.

 

Foto’s