Stipers                 Kontakt

Stiper fan de moanne

Elke moanne presinteare wy in fan ús sponsoaren op ús haadside.
Yn de moanen november en december 2023 is dat:

Optiek Peter & Es-ster
Marktstraat 17
8701 JV Bolsward

Tel.:  0515-335449
Mail: info@optiekpeter.nl

http://www.optiekpeter.nl

Oer Optiek Peter

Optiek Peter is de opticien dy sjen lit dat fakmanskip en kwaliteit net doer hoecht te wêzen!

Eigner Peter Spoelstra hat jierrenlange ûnderfining yn sawol de partikuliere optiek as by in brillenketen.

Nim frijbluiwend kontakt op.

Foto’s