Stipers                 Kontakt

Stiper fan de moanne

Elke moanne presinteare wy in fan ús sponsoaren op ús haadside.
Yn de moanen augustus en september 2023 is dat:

https://www.osingadejong.nl/

 

 

OsingadeJong is in edukative tsjintferliener foar skoallen yn it fuortset ûnderwiis. Fanút ús gebou oan de râne fan it Iselmar yn it Fryske Makkum kinne wy foar jo skoalle omtrint alle wurksumheden op it gebiet fan leermiddelfundsen fersoargje. Dat is ús wurk en dêr binne wy goed yn, ek al past it net wier yn de Fryske kultuer om dat fan dysels te sizze. Mar as team binne wy gewoan grutsk op ús bedriuw!

Foto’s